top of page
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  รีสอร์ท อาคารสูง เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้หากไฟดับเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก ดังนั้นการมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้สำหรับสำรองในขณะที่ไฟดับ จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้ลดความเสี่ยงจากความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าดับได้มาก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) คือ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กตามหลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ คือ การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการเคลื่อนที่แม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดตัวนำนั้น ซึ่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือชนิดกระแสตรงเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และชนิดกระแสสลับเรียกว่า อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมนั้น โดยมากจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับระบบสายส่งแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
  • ระบบ 1 เฟส (Single Phase)
  • ระบบ 3 เฟส (Three Phase) หรือ 3 เฟส 4 สาย
จุดประสงค์การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับ
เพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง
ทางเราสามารถจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามแบบที่ท่านต้องการ ในเรื่องเครื่องยนต์  ตัวกำเนิดไฟฟ้า หรือ ระบบควบคุมการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นของประเทศอเมริกา หรือประเทศทางยุโรป ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ 
Diesel Engine
Alternator
Control System
bottom of page